Naša webová stránka používa súbory cookie. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Dnes je 01. apríla 2023, meniny má Hugo

Internetový obchod prevádzkuje:

SM Trade s.r.o.

Starý trh 482/40

060 01 Kežmarok

IČO : 46 017 844, IČ DPH :2023187353

Nie sme platcami DPH

Zapísaný v OR Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 24007/P

Číslo účtu: 2922851660/1100

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou SM Trade s.r.o., Starý trh 40, 060 01 Kežmarok, IČO 46 017 844 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.obchod.salonm.sk (ďalej len "obchod").
 2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 330,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny:

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 6. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

IV. Kúpna cena, poštovné a balné:

 1. Kúpna cena ( cena vrátene DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 2. Pri objednávke nad 50 € poštovné zdarma službou kuriér DPD
 3. Pri objednávke nad 35€  poštovné zdarma službou Slovenská pošta 2.tr
 4. K cene objednávky je započítané poštovné a balné podľa spôsobu platby a vášho výberu.
 5. Slovenská pošta   
 6. 1tr. dodanie max. 48 hodín v pracovný deň od uzatvorenia objednávky  do 13:00 hod., poštovné a balné = 2,80 € sa účtuje k cene tovaru. Pokiaľ Vám zásielku nedoručia do 2-5 pracovných dní,alebo Vám nenechajú oznámenie o uložení zásielky,obráťte sa na príslušnú pobočku pošty a žiadajte Vašu zásielku na základe podacieho čísla,ktoré Vám bude oznámené.
 7. Kuriér DPD max. 48 hodín v pracovný deň od uzatvorenia objednávky  do 11:00
 8. Poštovné a balné = 3,90 € sa účtuje k cene tovaru, pri objednávke nad 50,-eur  zdarma.
 9. Expedičné náklady do ČR  6,- eur ,bez nároku na poštovné zdarma  

 1. Tovar sa expeduje na území SR, ČR. Krajiny EU iba po zaplatení tovaru vopred bankovým  prevodom alebo službou Cardpay.

 

V. Spôsob platby:

        1. Dobierka- platba pri prevzatí tovaru.........+1,-euro
        2. Cardpay- platba kartou vopred
        3. Prevodom na účet prevádzkovateľa s udaním VS/variabilného symbolu/ - čísla objednávky v plnom znení.  Údaje k platbe prídu na               vami zaregistrovaný email automaticky.                                      

        (IBAN        SK 1011000000002922851660         BIC /SWIFT/ TATRSKBX)

VI. Vrátenie alebo výmena tovaru

 • Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.
 • V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.
 • Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
 • Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby, uvedenej na obale tovaru.
 2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 3. Zákazník preberá zodpovednosť  za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. SM-Trade s.r.o., nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom.
  Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), odporúčame neprevziať zásielku od doručovateľa a  žiadať  spísanie zápisu.  
  Pri  uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobila SM-Trade s.r.o( neúplný tovar, zámena) túto realizujte písomne, alebo elektronicky na obchod@allenechty.sk  a musí obsahovať:

Označenie a popis závady, záručný list aj je k dispozícii a doklad o kúpe/fakrúru/ s číslom objednávky, alebo číslom zásielky.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.allenechty.sk SM-Trade s.r.o. IČO 46017844. 428/2002 Z.z. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré  nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.


Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.


Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a SM-Trade s.r.o ich nebude ďalej spracovávať.


Kontaktná adresa:

SM-Trade s.r.o., Starý Trh 482/40,06001 Kežmarok  

IČO 46017844 

DIČ 2023187353


Email  :  obchod@allenechty.sk

Možnosti odhlásenia zo zasielania  novinkových  emailov (odstránenie adresy z databázy)
 
•    v nastavení svojho účtu /moje konto/ môžete zrušiť zasielanie novinkových emailov
•    pošlite žiadosť na obchod@allenechty.sk a váš email bude vyradený z databázy          


Možnosti odstránenia osobných údajov


v prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na obchod@allenechty.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese obchod@allenechty.sk alebo na telefónnych číslach uverejnených v časti KONTAKTY na tejto stránke.

„Na vašej internetovej stránke veľmi rada nakupujem doplnky pre nechtový dizajn. Prehľadná objednávka a rýchle dodanie :)” - Katarína M.
© 2013 SM-Trade
webstránky | webdesign | bajan.sk
Možnosti platby kartou: